محورهاي علمي كنگرهNotice: Undefined index: _systemPageGUID in D:\Websites\LocalUser\irconference.ir\www\library\cfile.php on line 3070

محور های علمی کنگره:


·        محور اول: اقتصاد اسلامی، وقف و حماسه اقتصادی

-        وقف و نظام تأمین مالی در اقتصاد اسلامی

-        تجربیات سایر کشورها در خصوص کارکرد نهاد وقف در اقتصاد

-        نقش گسترش فرهنگ وقف در شکوفایی اقتصادی

-        نقش وقف در تحقق اقتصاد مقاومتی

-        بکارگیری نهاد وقف در توسعه زیرساختهای اقتصادی

-        کارایی و اثربخشی مدیریت منابع وقفی در تحقق حماسه اقتصادی

-        کارکرد وقف در مقابله با تحریم ها


·        محور دوم: نظام مدیریتی اسلام، وقف، سبک زندگی و حماسه اقتصادی

-        ابعاد سازمانی ارتقا وقف در بهبود سبک زندگی اسلامی ایرانی

-        راهکارهای مدیریتی اداره وقف به منظور رسیدن به عدالت اجتماعی

-        الگوی مدیریتی اصلاح سبک زندگی به منظور ترویج فرهنگ وقف

-        نقش بقاع متبرکه در توسعه و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی

-        وقف و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی

-        شیوه های نوین اداره موقوفات، موقوفات نوین و شکوفایی اقتصادی


·        محور سوم: مبانی و راهکارهای فقهی وقف، حماسه اقتصادی و سبک زندگی اسلامی

-        تأثیر شرایط و مقتضیات زمان در اندیشه فقهی فقیهان در باب وقف

-        بررسی فقهی مدیریت و نظارت مال موقوفه و شرایط آن

-        علل و مصالح وقف در اسلام

-        وقف و مقتضیات زمان و مصالح عامه

-        تاثیر وقف درسبک زندگی اسلامی در گذر زمان

-        موقوف علیهم از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت

-       مصالح و کارکردهای وقف از دیدگاه اسلام در جهت گسترش سبک زندگی اسلامی

-        تبدیل و تغییر در اموال موقوفه و منافع حاصله از آن در نگاه فقه

-        وقف مالکیت فکری از دیدگاه فقها و حقوقدانان


·        محور چهارم: رسانه و فرهنگ سازی وقف، حماسه اقتصادی و سبک زندگی اسلامی

-        ظرفیت های رسانه در تبیین و توسعه وقف نوین

-        بکارگیری وقف در جهت توسعه رسانه در راستای تبلیغ

-        ظرفیت های فضای مجازی در توسعه فرهنگ وقف

-        تبیین رابطه وقف با سبک زندگی اسلامی در چارچوب رسانه ملی

-        کارکرد رسانه ها در عملیاتی کردن شعار حماسه اقتصادی


·        محور پنجم: حکومت اسلامی، سبک زندگی و حماسه اقتصادی

-        نقش حاكميت در تحقق حماسه اقتتصادي با بهره گيري از نهاد وقف

-        راهكارهاي حقوقي گشترش و تبيين روشنهاي نوين وقفجهت شرکت در کنگره رعایت شرایط عمومی و اختصاصی الزامیستشرایط را می پذیرم

Powered By 213.ir